หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)

admin cpg
2021-10-07 14:11:24

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2564

สมัครออนไลน์ผ่านระบบที่เว็บ
https://admission.ssru.ac.th/

หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชั้น 4 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร 021601557, 0968825265

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.dps.cim.ssru.ac.th (ป.เอก)
http://www.mps.cim.ssru.ac.th (ป.โท)