Executives
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


อาจารย์ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง