++รัฐศาสตรบัณฑิต++

อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์

   - หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
     
ประวัติการศึกษา
   - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร : 02-160-1701
e-mail : w.suebsawad@gmail.com
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/suebsawad_vu