ติดต่อ


หัวหน้าสำนักงาน
02-160-1571
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-160-1572
ฝ่ายบริการการศึกษา
02-160-1573
(งานวิชาการ)
02-160-1557
(รัฐศาสตร์ ป.โท - ป.เอก)
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ02-160-1572
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

02-160-1571


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300