บุคลากร
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาวรุจิรา  เนียมหอม


นายลิขิต  เกิดมงคล


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษานายนิกร  นันทวงศ์

นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล


นางสาวณัฐกฤตา  ทองขัด


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาววาสนา  อันป้อมนางสาวกุลิสรา  สุรพิพิธ

ฝ่ายประกันคุณภาพ/วิชาการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่


ฝ่ายพัสดุนายพงศักดิ์  รุ่งสง

นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์