บุคลากร
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายรามิล  จิรัฎฐ์พิชามญช์ุ

นางสาวรุจิรา  เนียมหอม


นายลิขิต  เกิดมงคล


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

นายนิกร  นันทวงศ์

นางสาวบุรัสกร  แจ่มเมธีกุล


นางสาวกุลิสรา  สุรพิพิธ


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นางสาววาสนา  อันป้อมนางสาวกุลิสรา  สุรพิพิธ

ฝ่ายประกันคุณภาพ/วิชาการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่

ฝ่ายประกันคุณภาพ/วิชาการนายพงศักดิ์  รุ่งสง

นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์