บุคลากร หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ


หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายนิกร  นันทวงศ์
นางสาวณัชพร  กาญจนากร
นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกุลธิดา  อุ่นจิตต์

นางสาวกัณฐมณี  อ่างทอง
นักประชาสัมพันธ์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตระนองการเงิน พัสดุ     

             
นางสาวภาสพิชญ์  จันทโชติ

นางสาวชวัลลักษณ์  ขาวสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


นายอิทธิเชษฐ์  กาฬสุวรรณ
นางสาววาสนา  อ้นป้อม
นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายรัฐธนภักษ์  รุ่งสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตระนอง

ฝ่ายวิชาการ
นายลิขิต  เกิดมงคล


หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวรุจิรา  เนียมหอม

นางสาวณัฐกฤตา  ทองขัด
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา


นางสาวปานฤทัย  ทรวงโพธิ์

นางสาวหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษานายธวัชชัย อำโพธิ์ศรี


นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนายสิปป์ณรงค์  กาญจนาวงศ์ไพศาล


นักวิจัย