ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail : chutikarn.sr@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

e-mail : kanpetch.sa@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail : sunthan.ch@ssru.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail : wijittra.sr@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail : keratiwan.ka@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรวาล  สุขไมตรี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail :jagraval.su@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail : barameeboon.sa@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
e-mail : waiphot.ku@ssru.ac.th