ประวัติความเป็นมา


                        วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601557 เว็บไซด์ www.cpg.ssru.ac.th

                       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเคลื่อนย้ายและการแตกกระจายของอำนาจรวมศูนย์ โครงสร้างของโลกที่เคยสูงชัน (Vertical) ได้คลายตัวแบนลงกลายเป็นแนวระนาบ (Horizontal) จากที่เคยแบ่งเขาแบ่งเราอย่างเคร่งครัดตามความคิดของรัฐชาติได้พร่าเลือนลง (De-territorial) จนก่อกำเนิดการรวมตัวของภูมิภาคนิยมตามส่วนต่างๆ ของโลก มีผลทำให้โลกนั้นเต็มไปด้วยพหุศูนย์กลาง (Multi-centric) ที่แตกต่างไปจากเดิม และด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยเครือข่าย (Network) อย่างไร้พรหมแดน ทั้งในระบบการทำงาน การจัดองค์การและระบบความคิด ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งการเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งโอกาสสำหรับผู้ที่ตระหนักเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที แต่ในมุมกลับกันโลกเปิดกว้าง ทำให้ผู้คนมีอิสระและเสรีมากขึ้น เกิดการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น โลกในอนาคตจึงเป็นโลกที่ต้องเน้นความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงแบบเครือข่ายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีพลังทางปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังชี้นำสังคม

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ สมดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (Smart Archetype University of the Society) ทางด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

                            การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัวและมีความอิสระในการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติจนสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่มหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน การบริหารจัดการเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีเอกภาพทั้งในเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบธรรมาภิบา (good governance) และโปร่งใส มีการกระจายอำนาจ (empowerment) ให้ส่วนงานภายในสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาศักยภาพและมีความแข็งแกร่งทางวิชาการตามศาสตร์แห่งวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงนำมาสู่แนวคิดการควบรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานตำรวจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้อยู่ภายในส่วนงานเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ทางด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม

                                จากเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองและการปกครองขึ้น อีกหนึ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง

                                วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน กำกับดูแลโดยมีหลักสูตรเปิดการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

                             1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  จำนวน ๒ แขนงวิชา
                                        -แขนงการเมืองการปกครอง
                                        -แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                                 2.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จำนวน 1 สาขาวิชา
                                        -สาขาวิชานิติศาสตร์

                                 3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
                                        -สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
                                        -แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
                                        -แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาคครัฐ
                                        -แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน

ระดับปริญญาโท

                                        -หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
                                        -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

                                   -หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต