วิสัยทัศน์ พันธกิจ


                  วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
                  1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
                2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
                3. ให้บริการวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคม
                4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่สากล