แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

   - หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร : 02-160-1329
e-mail : keratiwan.ka@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/keratiwan_ka/?redirect=0
อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
 ประวัติการศึกษา
    - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
โทร : 02-160-1329
 e-mail :
Website :
ผศ. ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
   -  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

  โทร : 02-160-1329
  e-mail : chomchai_le@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/chomchai_le/?redirect=0


อาจารย์ ดร. ปรีชญา ยศสมศักดิ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ประวัติการศึกษา
    -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  โทร : 02-160-1329
  e-mail :
  Website :


อาจารย์นพพร อัจฉริยวนิช
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โทร : 02-160-1329
  e-mail :
  Website :