แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


     
อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์
   - หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
     
ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร : 02-160-1701
e-mail : w.suebsawad@gmail.com
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

   - หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

e-mail : keratiwan.ka@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/keratiwan_ka/
อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
 ประวัติการศึกษา
    - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
โทร : 02-160-1329
 e-mail : sunhanat.ja@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sunhanat_ja/?redirect=0
ผศ. ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
   -  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

  โทร : 02-160-1329
  e-mail : chomchai_le@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/chomchai_le/?redirect=0


อาจารย์ ดร. ปรีชญา ยศสมศักดิ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  e-mail : preechaya.yo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/preechaya_yo/?redirect=0


อาจารย์นพพร อัจฉริยวนิช
 - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
ประวัติการศึกษา
 - Master of Arts (International Studies) University of South Carolina, U.S.A.
 - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  โทร : 02-160-1329
  e-mail : nopporn.ad@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/nopporn_ad/?redirect=0