เอกสารปริญญาตรี


ฝ่ายบริหาร

- หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา (ออนไลน์)   >>>>> click

ฝ่ายวิชาการ

ทหารบก

- วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทับบก ภาคเรียนที่ 2/2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 >>>> click

- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม โครงการกองทัพบก (สำหรับแนบเบิก)  >>>>> click   

นิติศาสตร์

- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต โครงการนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) >>>>> click

- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต โครงการนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) สำหรับบุคคลทั่วไป >>>>> click  

โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ

- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2/2564 >>>>> click

รัฐศาสตร์

- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรรัฐศาสตร์บันฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  >>>>> click  

                                                                

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ประกาศ 1 เงินเยียวยา 20 % นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการผูกเงินพร้อมเพย์ตามรายชื่อที่เพจฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งเงินจะเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564
- ประกาศ 2 ฝ่ายการเงินได้เช็คฐานข้อมูลนักศึกษาที่มาแจ้งปัญหา หมายเหตุตามดังแนบ
 >>>>> click