เอกสารปริญญาตรี


  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายวิชาการ

ทหารบก

โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ สำหรับข้าราชการตำรวจ (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2/2564 

รัฐศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น สัมฤทธิบัตร


  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ