สื่อการเรียนการสอนออนไลน์


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ปริญญาตรี
รายวิชา PPS3111 ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
shorturl.at/pwLY5

shorturl.at/oEOWZ

https://drive.google.com/file/d/12eZD4wXX5iEgunzmAGaGLGFs5we0ORXQ/view


รายวิชา LAW3513 กฏหมายที่ดิน
https://drive.google.com/file/d/1adrI5aCsK9Uyd2rMSRXA1vP1VdFJwPM6/view?usp=sharing
ผู้สอน อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา


ปริญญาเอก

ระเบียบวิธีวิจัยรัฐศาสตร์ขั้นสูง หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
shorturl.at/yDZ12
ผู้สอนอาจารย์ ชนัญญา ประสาทไทย วิทยากรพิเศษวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
shorturl.at/bnrsD
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564


ปริญญาเอก และปริญญาโท
รายวิชา MPS3506 ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
https://www.youtube.com/watch?v=Yi941dsErog


รายวิชา PPS3111 ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
https://www.youtube.com/watch?v=IC2Payp2v38


รายวิชา  POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
https://www.youtube.com/watch?v=udCbjkPsplo


รายวิชา การก่อรูปนโยบายสาธารณะ
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
https://www.youtube.com/watch?v=FNJ93ZYv6zc


สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองการปกครอง
รายวิชา ปรัชญาการเมือง
ผู้สอน ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
https://www.youtube.com/watch?v=KD14dOlg83I

https://www.youtube.com/watch?v=t17n05eS5-g (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=F9hgA8CXgSM (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=U_TXaBsnPbE (3/3)


รายวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ผู้สอน อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
https://www.youtube.com/watch?v=rQiB1t0ZB9Y

https://www.youtube.com/watch?v=zZ2oGJAFP4s(1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=FENx1SjQm4I (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=XYarTIy6exk(3/3)


รายวิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ
https://www.youtube.com/watch?v=W6v7qotcUTM

https://www.youtube.com/watch?v=sxWAVx94pO8 (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=OgDa4peLm1E (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=8SWHHg5nxGU (3/3)
สาขาวิชานิติศาสตร์
รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ผู้สอน ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
https://www.youtube.com/watch?v=6bjIRvTmlJg

https://www.youtube.com/watch?v=ZNe4YtTIO1w (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=3EXEpfcjwEE (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=Q54pU-jLOMo (3/3)
สาขาวิชานิติศาสตร์รายวิชา การเมืองการปกครองไทย
ผู้สอน ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
https://www.youtube.com/watch?v=NB_FMAro_ng


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงนโยบายและการจัดการภาครัฐ


รายวิชา PUB 2206 การบริหารการพัฒนา
ผู้สอน ผศ.ดร.มาธินี  คงสถิตย์
https://drive.google.com/file/d/1XJhJdgvDuI85YQiV0NgI4UXM38QstT2Q/view