รายวิชา


รายวิชา

วิชา MPS3506 ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=Yi941dsErog


วิชา PPS3111 ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น
https://www.youtube.com/watch?v=IC2Payp2v38


วิชา  POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
https://www.youtube.com/watch?v=udCbjkPsplo


วิชา การก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
https://www.youtube.com/watch?v=FNJ93ZYv6zc


วิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
ผู้สอน อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ
https://www.youtube.com/watch?v=W6v7qotcUTM

https://www.youtube.com/watch?v=sxWAVx94pO8 (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=OgDa4peLm1E (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=8SWHHg5nxGU (3/3)


วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ผู้สอน อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
https://www.youtube.com/watch?v=rQiB1t0ZB9Y

https://www.youtube.com/watch?v=zZ2oGJAFP4s (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=FENx1SjQm4I (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=XYarTIy6exk(3/3)


วิชา ปรัชญาการเมือง
ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
https://www.youtube.com/watch?v=KD14dOlg83I

https://www.youtube.com/watch?v=t17n05eS5-g (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=F9hgA8CXgSM (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=U_TXaBsnPbE (3/3)


วิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
https://www.youtube.com/watch?v=6bjIRvTmlJg

https://www.youtube.com/watch?v=ZNe4YtTIO1w (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=3EXEpfcjwEE (2/3)

https://www.youtube.com/watch?v=Q54pU-jLOMo (3/3)


วิชา การเมืองการปกครองไทย
ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ

https://www.youtube.com/watch?v=NB_FMAro_ng


วิชา PUB 2206 การบริหารการพัฒนา
ผศ.ดร.มาธินี  คงสถิตย์
https://drive.google.com/file/d/1XJhJdgvDuI85YQiV0NgI4UXM38QstT2Q/view