การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


รายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปิดเผยข้อมูล ITA


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน 
02 : ข้อมูลผู้บริหาร 
03 : อำนวจหน้าที่ 
04:  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
05:  ข้อมูลการติดต่อ 
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  **

07:  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
08: Q&A 
09 : Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน  
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
016: 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
017 : e-Service (O17) **
         
 - ระบบทะเบียนและประมวลผล
          - ระบบห้องสมุดออนไลน์
          - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
          - Speexx


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018 :  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 :  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
022 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
023 : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
024 : 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  **
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
028 : 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ  **
030 : ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ 
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ 
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร**  
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร**
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
038 : การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร **
039 : 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
040 : 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
041 : 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  **
043 : 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน **

 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย