สาขาวิชานิติศาสตร์
ผศ.ดร.กมลวรรณ  อยู่วัฒนะ
     - หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
     - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - อยู่ระหว่างศึกษาต่อรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร : 02-1601299
e-mail : kamonwan.na @ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/kamonwan_yo/?redirect=0
ผศ.ไพบูลย์  ชูวัฒนกิจ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - เนติบัณฑิตไทย
    - ประกาศนียบัตรกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปฏิบัติ)
    - สำนักฝึกอบรมกฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

โทร : 02-160-1310
e-mail : paiboon.ch@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/paiboon_ch
อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

โทร : 02-160-1299
e-mail :thida.ni@ssru.ac.th 
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/thida_ni/?redirect=0
ผศ.ดร.ภาวิตา  ค้าขาย
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ประกาศนียบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Baker&Mckenzie ประเทศไทย (2545)
    - Certificate of Academic English Waikato University, New Zealand

โทร : 02-160-1310
e-mail : pawita.ka@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/pawita_ka
อาจารย์ธนวัฒ  พิสิฐจินดา
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 
    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมการศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    - ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
    - วุฒิบัตรหลักสูตร "ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (รุ่นที่ 5)" แห่งสภาทนายความ
    - วุฒิบัตรหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษากฏหมายภาษีมรดก (รุ่นที่ 1)" สถาบันวิจัยและพัฒนากฏหมาย สภาทนายความ
    - ประกาศนียบัตรโครงการอบรมกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
โทร : 02-160-1310
e-mail : 
tanawat.pi@ssru.ac.th
Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/tanawat_pi/?redirect=0อาจารย์ชื่นชีวิน  ยิ้มเฟื่อง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต  BRUNEL UNIVERSITY LONDON.
    - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of Sussex United Kingdom.
    - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

โทร : 02-160-1310
e-mail : Chuencheewin.yi@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/chuencheewin_yi
ผศ.สุรศักดิ์  มีบัว
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
   - อยู่ระหว่างศึกษาต่อนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2558
   - เนติบัณฑิตไทย สมัย 67 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2557
   - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความรุ่น 39 พ.ศ. 2555
   - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2554

โทร : 02-160-1310
e-mail : surasak.me@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/surasak_me/?redirect=0
อาจารย์ทัตตนันท์  คงลำธาร
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ประวัติการศึกษา
   นิติศาสตรมหาบัณฑิต(สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย)สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

โทร : 02-1601302
e-mail : tattanan.kh@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/tattanan_kh/?redirect=0อาจารย์ ณธสร เอื้อการณ์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ประวัติการศึกษา
     - อยู่ระหว่างศึกษาต่อนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - MASTER OF LAWS (INTERNATIONAL TRADE AND COMMERCIAL LAW) DURHAM UNIVERSITY, UNITED KINGDOM
     - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
 
โทร : 02-1601302
e-mail : natasorn.au@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/natasorn_au/?redirect=0ดร.นัดดาภา จิตต์แจ้ง
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 
 ประวัติการศึกษา
     - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
     - ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
     - ที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 
โทร : 02-1601302
e-mail : naddapa.ch@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/naddapa_ch/?redirect=0


 
อาจารย์จตุรงค์ เพิ่มรุ่งเรือง
      - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ประวัติการศึกษา
     - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
     - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
     - ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
 
โทร : 02-1601302
e-mailjaturong.po@ ssru.ac.th
Website
https://elcpg.ssru.ac.th/jaturong_po/?redirect=0


อาจารย์ราชพง  ภูมิพงศ์
      - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ประวัติการศึกษา
     -  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     -  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - หลักสูตร วิชาว่าความและจัดทำเอกสารของสภาทนายความ รุ่นที่ 48
     - หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของสภาทนายความ (Notarial Services Attorney) รุ่นที่ 32
     - ที่ปรึกษากฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัว
 
โทร : 0622541535
e-mailrachapong.po@ ssru.ac.th
Website
https://elcpg.ssru.ac.th/rachapong_po/