สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
 อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์
  - หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ  
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
    - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-160-1296
  e-mail : wanchak.no@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/wanchak_no/?redirect=0
อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์  อังศุกาญจนกุล
   - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม

  โทร : 02-160-1296
  e-mail : jetsalid.an@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/jetsarid_an/?redirect=0
ผศ.ดร.บัวบุตรี  ศิริวัฒน์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
   
ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
    - M.A.  Royal Melbourne Institute of Technology. Australia.  
    - B.A.Multimedia in Media Studies Swinburne University Australia

โทร : 02-160-1296
e-mail : buabuttri.si@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/buabuttri_ro/?redirect=0
อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
   
 ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศิลปศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  
โทร : 02-1601305
 e-mail : khanthong.ja@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/khanthong_jaอาจารย์บุญวัฒน์  สว่างวงศ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
   -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โทร : 02-1601305
  e-mail : boonwat.sa@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th/boonwat_sa


ดร.ดวงพร  แสงทอง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  โทร : 02-1601305
  e-mail : duangphon.sa@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th/duangphon_sa


อาจารย์รพีพัฒน์  จันทนินทร
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
   
  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โทร : 02-1601305
  e-mail : rapeepat.ju@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/rapeepat_ju/?redirect=0