แขนงการเมืองการปกครอง

อาจารย์ ดร.ธุวธิดา  สุวรรณรัตน์

   - หัวหน้าแขนงวิชาการเมืองการปกครอง
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
   
ประวัติการศึกษา
    - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร : 02-160-1329
e-mail : thuwathida.su@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/thuwathida_su/?redirect=0
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
   
 ประวัติการศึกษา
    - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
โทร : 02-160-1329
 e-mail : yaowaluk.ch@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/yaowaluk_ch/?redirect=0

อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
   -  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   
  โทร : 02-1601305
  e-mail : tawat.ph@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/tawat_ph/?redirect=0


อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  โทร : 02-1601305
  e-mail : duangphon.sa@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/duangphon_sa/?redirect=0