แขนงการเมืองการปกครอง


       
อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์
   - หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
     
ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : w.suebsawad@gmail.com
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
อาจารย์ ดร.ธุวธิดา  สุวรรณรัตน์

   - หัวหน้าแขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เอการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : thuwathida.su@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/thuwathida_su/?redirect=0อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
   
 ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
 e-mail : yaowaluk.ch@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/yaowaluk_ch/

อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
   -  อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
   -  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   

  e-mail : tawat.ph@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/tawat_ph/?redirect=0
อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  
  e-mail : boriboon.ch@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/boriboon_ch/?redirect=0


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 e-mail : barameeboon.sa@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/barameeboon_sa/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
    Ph.D. Candidate (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง                
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  e-mail : 
waiphot.ku@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/waiphot_ku/?redirect=0


อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
       
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  e-mail : 
veerapon.vo@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/veerapon_vo/?redirect=0


อาจารย์ขวัญตา  เบ็ญจะขันธ์
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
       
    - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาองค์การและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  e-mail :  
khwanta.be@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/khwanta_be/?redirect=0อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย
     - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website : อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
     - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website : อาจารย์ ศุภกานต์ โสภาพร
       - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website :