แขนงการเมืองการปกครอง


แขนงวิชาการเมืองและการปกครอง

       
อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์
   - หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
     
ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : w.suebsawad@gmail.com
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/suebsawad_vu/
อาจารย์ ดร.ธุวธิดา  สุวรรณรัตน์

   - หัวหน้าแขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เอการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail : thuwathida.su@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/thuwathida_su/?redirect=0อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
   
 ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
 e-mail : yaowaluk.ch@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/yaowaluk_ch/

อาจารย์ธวัช พุ่มดารา
   -  อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
   -  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   

  e-mail : tawat.ph@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/tawat_ph/?redirect=0
อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

  ประวัติการศึกษา
    -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  
  e-mail : boriboon.ch@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/boriboon_ch/?redirect=0


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

ประวัติการศึกษา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 e-mail : barameeboon.sa@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/barameeboon_sa/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
    Ph.D. Candidate (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง                
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
  e-mail : 
waiphot.ku@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/waiphot_ku/?redirect=0


อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
 
  ประวัติการศึกษา
       
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  e-mail : 
veerapon.vo@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/veerapon_vo/?redirect=0


อาจารย์ขวัญตา  เบ็ญจะขันธ์
   
    - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ หลักสูตรออนไลน์
 
  ประวัติการศึกษา
       
    - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาองค์การและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
  e-mail :  
khwanta.be@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/khwanta_be/?redirect=0


อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย
     - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website : 


อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
     - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website : 


อาจารย์ ศุภกานต์ โสภาพร
       - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ประวัติการศึกษา       
    -
    
 
  e-mail : 

  Website : อาจารย์สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ
       - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ หลักสูตรออนไลน์
ประวัติการศึกษา       
    - ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    รม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์/การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  e-mail : 
sarojn.bo@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/sarojn_bo/?redirect=0


อาจารย์อิทธิพล โคตะมี
       - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์
ประวัติการศึกษา       
    - ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    รม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์/การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  e-mail : 
itthiphon.ko@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/itthiphon_ko/?redirect=0


อาจารย์ณัฏฐพล จำปาศรี
       - อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์
ประวัติการศึกษา       
    - ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    รม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์/การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  e-mail : 
natapon.ja@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/natapon_ja//?redirect=0


แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
   - หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

e-mail : keratiwan.ka@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/keratiwan_ka/อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
 ประวัติการศึกษา
    - ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
โทร : 02-160-1329
 e-mail : sunhanat.ja@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sunhanat_ja/?redirect=0


ผศ. ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
   -  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

  โทร : 02-160-1329
  e-mail : chomchai_le@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/chomchai_le/?redirect=0อาจารย์ ดร. ปรีชญา ยศสมศักดิ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  e-mail : preechaya.yo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/preechaya_yo/?redirect=0


อาจารย์นพพร อัจฉริยวนิช
 - อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
ประวัติการศึกษา
 - Master of Arts (International Studies) University of South Carolina, U.S.A.
 - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  โทร : 02-160-1329
  e-mail : nopporn.ad@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/nopporn_ad/?redirect=0