รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
    - ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  โทร :

  e-mail : 
wijittra.sr@ssru.ac.th
  Website : 
http://www.elcim.ssru.ac.th/wijittra_sr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
    - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  โทร :

  e-mail : 
sunthan.ch@ssru.ac.th
  Website : 
http://www.elcim.ssru.ac.th/sunthan_chศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of Hull, England.
    - M.A. (Comparative Politics) University of Manchester, England
    - ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทร :
  e-mail : somboon.su@ssru.ac.th
  Website : http://www.elcim.ssru.ac.th/somboon_suรองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท : M.A. (Political Science) University of Rhode Island. U.S.A.
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร :
  e-mail : sirot.bh@ssru.ac.th
  Website : http://www.elcim.ssru.ac.th/sirot_bhพันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก  (ปรัชญาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โทร :
  e-mail : suriya.pr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elcim.ssru.ac.th/suriya_pr