รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
    - ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  โทร :

  e-mail : 
wijittra.sr@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/wijittra_sr/?redirect=0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  โทร :

  e-mail : 
sunthan.ch@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/sunthan_ch/?redirect=0ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of Hull, England.
    - M.A. (Comparative Politics) University of Manchester, England
    - ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทร :
  e-mail : somboon.su@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/somboon_su/?redirect=0รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท : M.A. (Political Science) University of Rhode Island. U.S.A.
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร :
  e-mail : sirot.bh@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sirot_bh/?redirect=0พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก  (ปรัชญาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โทร :
  e-mail : suriya.pr@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/suriya_pr/?redirect=0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
   - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
 
  ประวัติการศึกษา
      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     -  ปัจจุบัน  Ph.D. Candidate (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม)
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -  Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies                  (GRIPS)Tokyo, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ได้รับรางวัล Director’s Award for                    Outstanding Academic Achievement
     -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     -  Master of Science in Transport, Faculty of Civil and Environmental
         Engineering, Imperial College of Science, Technology, and Medicine
         University of London, United Kingdom(ทุนรัฐบาลไทย)
    -   Diploma of the Imperial College in Transport
    -   รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 โทร : 0819391094
  e-mail : 
waiphot.ku@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/waiphot_ku/?redirect=0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรวาล  สุขไมตรี
   
- อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร :
  e-mail : 
jagraval.su@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/jagraval_su/