สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชนผศ. ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปีการศึกษา 2556
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2549
    - ครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2545

  โทร :
0-2160-1701
  e-mail : 
pimchana.sr@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/pimchana_sr/?redirect=0
อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
    - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  โทร :
0-2160-1304
  e-mail : 
pokkrong.ma@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/pokkrong_ma/?redirect=0

อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
    - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : paranee.sr@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/paranee_sr/?redirect=0
ผศ.สัคพัศ  แสงฉาย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : sakapas.sa@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sakapas_sa/?redirect=0
ดร.ภูดิศ  นอขุนทด
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phudit.no@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/phudit_no/?redirect=0