หน้าหลัก > ประกาศ >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ #กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้ว& ...
2021-10-07 14:23:39
เรื่องเงินเยียวยา 20 % และฐานข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่แจ้งปัญหา
ประกาศ 1เงินเยียวยา 20 % นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการผูกเงินพร้อมเพย์ตามรายชื่อที่เพจฝ่ายกิจการนักศึก ...
2021-10-05 13:25:03
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2021-10-07 14:11:24
ใบคำร้องต่าง ๆ
- CPG-A01 ใบคำร้องทั่วไป.pdf- CPG-A02 ใบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า กรณีพ้นกำหนดในประกาศกิจกรรมวิชาการ.pdf ...
2021-04-20 15:23:20
ประกาศย้อนหลัง