แขนงนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ผศ.ดร.พิจักษณ์  ภู่ตระกูล
    - หัวหน้าแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาต่อรัฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phichak.ph@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/phichak_ph/?redirect=0
อาจารย์ ดร.มนทกานติ์  รอดคล้าย
   - รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - MSc Human Resource Management & Consulting, University of Bath
    - อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : monthakant.ro@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/monthakant_ro/?redirect=0
ผศ.ดร.มาธินี  คงสถิตย์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
   - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : mathinee.kh@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/mathinee_kh/?redirect=0