บุคลากรหัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ