ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง