ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail : chutikarn.sr@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

e-mail : komson.so@ssru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail : sunthan.ch@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail : wijittra.sr@ssru.ac.thอาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail : keratiwan.ka@ssru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรวาล  สุขไมตรี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail :jagraval.su@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail : barameeboon.sa@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

e-mail : waiphot.ku@ssru.ac.th