รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาโทผศ.ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์
   -  หัวหน้าแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
   
   
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
    - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)

โทร :
e-mail : natnicha.ch@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/natnicha_ha/รศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
   -  อาจารย์ประจำแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
   
   
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

โทร :
e-mail : nipon.sa @ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/nipon_sa       ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล
   -  อาจารย์ประจำแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
   
   
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

โทร :
e-mail : shayut.pa@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/shayut_paผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี 
   -  อาจารย์ประจำแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
   
   
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน เกียรตินิยม อันดับ 1)

โทร :
e-mail : vilasinee.ji@ssru.ac.th
Website : http://elcpg.ssru.ac.th/vilasinee_jiผศ. ดร.เมฆินทร์ เมธาวิกูล
   -  อาจารย์ประจำแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
   
   
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
    - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)

โทร :
e-mail : mekin.me@ssru.ac.th