ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


ประกาศ /ระเบียบ / ใบคำร้อง / ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประกาศ 2566

ประกาศ 2565

ประกาศ 2564


สาขาวิชานิติศาสตร์

ประกาศ 2566

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศ 2566

สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ

ประกาศ 2566

ประกาศ 2565


เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายวิชาการ

ใบคำร้องวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ใบคำร้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา