สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์สันชัย  รัตนขวัญ
    - หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(สส.บ.) (สังคมสงเคราะห์)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : sanchai.ra@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sanchai_ra/?redirect=0
ผศ.ดร.ณัฐพล  ใจจริง
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)(การเมืองเปรียบเทียบ)(วิทยานิพนธ์ดีมาก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง และรางวัลทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2536)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : nattapoll.ch@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/nuttapon_ja/?redirect=0
ผศ.ดร.มารดารัตน์  สุขสง่า
     - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : marndarath.su@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th/marndarath_su


 
อาจารย์กฤษณ์  วงษ์วิเศษธร
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
    - Graduated Diploma in Public Law (ธรรมศาสตร์)
    - นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : kritz.wo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/kritz_wo/?redirect=0อาจารย์ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : saran.ji@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th//saran_jiอาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
   - กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : hatchakorn.vo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/hatchakorn_vo/?redirect=0
ดร.อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์
    -
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) (รางวัลเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โทร
0-2160-1304
  e-mail
airawee.wi@ssru.ac.th
  Website
https://elcpg.ssru.ac.th/airawee_wi/?redirect=0