รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นอาจารย์สัญชัย รัตนขวัญ
    - หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(สส.บ.) (สังคมสงเคราะห์)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : sanchai.ra@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sanchai_ra/?redirect=0
ผศ.ดร.ณัฐพล  ใจจริง
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)(การเมืองเปรียบเทียบ)(วิทยานิพนธ์ดีมาก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง และรางวัลทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2536)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : nattapoll.ch@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/nuttapon_ja/?redirect=0
ผศ.ดร.มารดารัตน์  สุขสง่า
     - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : marndarath.su@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th/marndarath_su


 
อาจารย์กฤษณ์  วงษ์วิเศษธร
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
    - Graduated Diploma in Public Law (ธรรมศาสตร์)
    - นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : kritz.wo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/kritz_wo/?redirect=0อาจารย์ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : saran.ji@ssru.ac.th
  Website : http://elcpg.ssru.ac.th//saran_jiอาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
   - กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : hatchakorn.vo@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/hatchakorn_vo/?redirect=0
ดร.อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์
    -
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) (รางวัลเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โทร : 
0-2160-1304
  e-mail : 
airawee.wi@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/airawee_wi/?redirect=0


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปีการศึกษา 2556
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2549
    - ครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2545

  โทร :
0-2160-1701
  e-mail : 
pimchana.sr@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/pimchana_sr/?redirect=0


อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
    - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  โทร :
0-2160-1304
  e-mail : 
pokkrong.ma@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/pokkrong_ma/?redirect=0


อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
    - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : paranee.sr@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/paranee_sr/?redirect=0


ผศ.สัคพัศ  แสงฉาย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : sakapas.sa@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sakapas_sa/?redirect=0


ดร.ภูดิศ  นอขุนทด
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phudit.no@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/phudit_no/?redirect=0


แขนงนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ผศ.ดร.พิจักษณ์  ภู่ตระกูล
    - หัวหน้าแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาต่อรัฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phichak.ph@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/phichak_ph/?redirect=0


อาจารย์ ดร.มนทกานติ์  รอดคล้าย
   - รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - MSc Human Resource Management & Consulting, University of Bath
    - อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : monthakant.ro@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/monthakant_ro/?redirect=0


ผศ.ดร.มาธินี  คงสถิตย์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

  ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
   - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : mathinee.kh@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/mathinee_kh/?redirect=0