หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตารางเรียนระดับปริญญาตรี
ตารางเรียนระดับปริญญาตรี

admin cpg
2022-07-02 20:17:46

ตารางเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ปีการศึกษา 2565

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ


ปีการศึกษา 2564

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ


- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ

- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ


- ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ

- ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษปีการศึกษา 2563

- ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563