ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 64

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 63

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 65

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร 


รหัส 62

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

 

แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร 


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 65

-  รปศ (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

-  รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

-  รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 65

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร