ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (3 ห้อง)

- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (1 ห้อง)


- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (4 ห้อง)

- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2 ห้อง)


- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหั 62 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (5 ห้อง)

- รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (1 ห้อง)

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 61


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

- รปศ. การปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 64

- รปศ. การปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 63

- รปศ. การปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 62

- รปศ. การปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 61


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

- รปศ. การบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ รหัส 63

- รปศ. การบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ รหัส 62

- รปศ. การบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ รหัส 61


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

- รปศ. การบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 64

- รปศ. การบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 63

- รปศ. การบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 62

- รปศ. การบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 61


แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รปศ. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาคปกติ รหัส 64


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 62

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 61