ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ


สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 64

- รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ภาคปกติ รหัส 64 (3 ห้อง) 

- รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ รหัส 64 (1 ห้อง)


รหัส 63

- รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ภาคปกติ รหัส 63 (4 ห้อง)

- รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ รหัส 63 (2 ห้อง)


รหัส 62

- รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ภาคปกติ รหัส 62 (5 ห้อง)

- รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ รหัส 62 (1 ห้อง)