ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 กรุงเทพมหานคร

รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 วิทยาเขตนครปฐม

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 65


รหัส 64

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64.pdf

รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 64


รหัส 63

รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 63

รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 63หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 65

นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 กรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 วิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 


รหัส 63

นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63


รหัส 62

-  นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 65

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65


รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 


รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 63


รหัส 62

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 62


แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชานโยบายสาธาณะและการจัดการภาครัฐ) ภาคปกติ รหัส 64


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) ภาคปกติ รหัส 63


รหัส 62

รปศ. (การบริหารรัฐกิจ) ภาคปกติ รหัส 62


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64


รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 63


รหัส 62

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 62หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 65

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 กรุงเทพมหานคร  

-  การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 วิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64


รหัส 63

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63


รหัส 62

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 62