ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ


สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 64

รัฐศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64   
รหัส 63

รัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ภาคปกติ รหัส 63

- รัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

รัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ภาคปกติ รหัส 62

- รัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ รหัส 62


สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 64

นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64
รหัส 63

นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

-  นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 62

รหัส 61

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 61


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 64

-  รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ ภาคปกติ รหัส 64

-  รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น นครปฐม ภาคปกติ รหัส 64
รหัส 63

-  รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ รหัส 62


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
รหัส 63

รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ ภาคปกติ รหัส 62


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 64

รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 64
รหัส 63

-  รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน ภาคปกติ รหัส 62


แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

-  รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาคปกติ รหัส 64


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 64

การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64
รหัส 63

การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63
รหัส 62

การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 62

รหัส 61

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 61