ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ภาคพิเศษ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ 

โครงการความร่วมมือกองทัพบกฯ

กลุ่มเรียน (จันทร์-ศุกร์)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 47 (รหัส 63 เข้า 2/2563)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 50  (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก ภาคค่ำ (วันจันทร์-ศุกร์) รุ่น 52  (รหัส 65 เข้า 1/2565)

 

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 47(รหัส 63 เข้า 2/2563)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 49(รหัส 64 เข้า 1/2564)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 50(รหัส 64 เข้า 2/2564)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 52(รหัส 65 เข้า 1/2565)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพบก (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 53(รหัส 65 เข้า 2/2565)โครงการความร่วมมือกองทัพเรือฯ

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ กองทัพเรือ (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 53(รหัส 65 เข้า 2/2565)โครงการบุคคลทั่วไป 

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 46 (รหัส 63 เข้า 1/2563)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 49 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

-  รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 52(รหัส 65 เข้า 2/2565)


โครงการบุคคลทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

กลุ่มเรียน (เสาร์-อาทิตย์)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 6  (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง รุ่น 7 (รหัส 65 เข้า 1/2565)


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

กลุ่มข้าราชการตำรวจ

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) กลุ่มข้าราชการตำรวจ รุ่น 3(รหัส 65 เข้า 1/2565)


กลุ่มข้าราชการตำรวจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 1 (รหัส 64 เข้า 1/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 2 (รหัส 64 เข้า 2/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มข้าราชการตำรวจ ระนอง รุ่น 3  (รหัส 65 เข้า 1/2565)


โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่ 1(รหัส 64 เข้า 2/2564)

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่ 2 (รหัส 65 เข้า 1/2565)


โครงการบุคคลทั่วไป 

- นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) โครงการบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1(รหัส 65 เข้า 1/2565)


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ

- รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่น 1(รหัส 65 เข้า 2/2565)