ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

รหัส 66

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 64

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 66

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 66

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

รหัส 63

รปศ. (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 66

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 66

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

-  การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

 - การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รหัส 66

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 66

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง