ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รหัส 66

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 65

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

-  รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


รหัส 64

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รหัส 66

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 63

- นิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 63 ห้องเรียนกรุงเทพมหานครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัส 66

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

รปศ. (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

รหัส 64

รปศ. (แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

รหัส 66

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- รปศ. (แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

รหัส 66

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

-  การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 66 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 65

 - การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


รหัส 64

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

- การบริหารงานตำรวจ ภาคปกติ รหัส 64 ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม


 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

รหัส 65

- รัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ภาคปกติ รหัส 65 ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง