หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา
ข่าวกิจการนักศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับการขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 50% ตามมาตรการการเยียวยาของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติสำหรับการขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 50% ตามมาตรการการเยียวยาของมหาวิทยาลัย---------- ...
2021-08-23 10:08:37
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ทักษะการพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 14 สิงหาคม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ทักษะการพูดและการสื่อสารที ...
2021-08-16 17:34:44
ระกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ...
2021-08-06 16:15:57
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 25 ทุน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการเมือ ...
2021-08-06 15:34:57
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ VPN
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ VPN https://vpn.ssru.ac.thบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ http://w ...
2021-04-19 14:54:31
กิจกรรมให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (แบบออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภั ...
2021-04-19 14:50:22
ข่าวปัจจุบัน