หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต โอกาสมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตร์จารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต โอกาสมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตร์จารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

admin cpg
2021-10-08 15:24:17

วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต โอกาสมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตร์จารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยด้วย รองศาสตร์จารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาลัยวิทยาลัย ร่วมประชุมในคราวนี้ โดยเป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันของคณะและวิทยาลัย จุดที่ควรปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ ความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Reinventing University) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73