หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

admin cpg
2021-10-09 11:35:01

วันนี้ (9 ตุลาคม 2564 ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำทีมคณาจารย์ประจำสาขา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์  อาจารย์ ดร. กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ระนอง คุณพงษ์ศักดิ์ รุ่งสง ได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง ผ่านระบบออนไลน์

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73