หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอบพระคุณ!!คุณอี้..แทนคุณ จิตต์อิสระ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ..เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล”
ขอบพระคุณ!!คุณอี้..แทนคุณ จิตต์อิสระ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ..เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล”

admin cpg
2021-09-10 10:13:15

๘ กันยายน ๒๕๖๔ขอบพระคุณ!!คุณอี้..แทนคุณ จิตต์อิสระ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ..เป็นวิทยากรในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ชั้นปีที่ 4

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73