หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้บรรยายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาหลักสูตรารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 (โครงการ MOU กองทัพบก)
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้บรรยายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาหลักสูตรารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 (โครงการ MOU กองทัพบก)

admin cpg
2021-10-11 16:28:43

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้บรรยายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาหลักสูตรารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 (โครงการ MOU กองทัพบก)

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73