หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โครงการร่วมมือกองทัพบก วิชา POS3301 การเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา วิชา POS3701 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โครงการร่วมมือกองทัพบก วิชา POS3301 การเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา วิชา POS3701 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

admin cpg
2021-09-12 19:19:54

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โครงการร่วมมือกองทัพบก วิชา POS3301 การเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา วิชา POS3701 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73