หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์นักศึกษาโครงการความร่วมมือกองทัพบก (ทบ.) รุ่นที่ 42 กลุ่มเรียน 01 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น. โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์นักศึกษาโครงการความร่วมมือกองทัพบก (ทบ.) รุ่นที่ 42 กลุ่มเรียน 01 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น. โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

admin cpg
2021-09-14 12:27:22

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชา POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์นักศึกษาโครงการความร่วมมือกองทัพบก (ทบ.) รุ่นที่ 42 กลุ่มเรียน 01

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น. โดย อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73