หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อจัดสรรงบประมาณแขนงวิชาประจำปี 2565
มื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อจัดสรรงบประมาณแขนงวิชาประจำปี 2565

admin cpg
2021-09-14 22:10:48

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ เพื่อจัดสรรงบประมาณแขนงวิชาประจำปี 2565 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมภายในแขนงวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและวิทยาลัย  โดยมีคณาจารย์ประจำแขนงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73