หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สัมฤทธิบัตร กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สัมฤทธิบัตร กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน

admin cpg
2021-11-16 14:30:14

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น    สัมฤทธิบัตร กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน (45 ชั่วโมง/รายวิชา)

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ตุลาคม 2564 (ขยายเวลาถึง 1 ธันวาคม 2564)

- อบรมวันเสาร์และอาทิตย์

- ค่าอบรม 9,000 บาท (3 รายวิชา)


ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรและหนังสือรับรองผลการอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. สามารถเทียบโอนเพื่อลดหน่วยกิตการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. เพื่อประกอบคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มข้าราชการตำรวจจบจากหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ


ติดต่อสอบถาม

ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ โทร.0854886888

ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวศ์ โทร.0949693945

ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน โทร.0925875533


Facebook หลักสูตร

https://www.facebook.com/sps.ssru

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73