หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก (ภาคพิเศษ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก (ภาคพิเศษ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

admin cpg
2021-11-22 21:07:20

อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก (ภาคพิเศษ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ ชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้นักศึกษา ในด้านการลงทะเบียนรายวิชา ปฏิทินวิชาการ การเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73