หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% รอบแรก 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% รอบแรก 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

admin cpg
2021-08-23 10:08:57


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% รอบแรก 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้หากดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้ว จะแจ้งนักศึกษาต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด>>>>>>>>> https://docs.google.com/.../1laK6gf.../edit...

***เคล็ดลับการค้นหารายชื่อ ให้นักศึกษากดปุ่ม Ctrl + F แล้วพิมพ์ข้อความที่จะสืบค้น***

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73