หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ขอความร่วมมือ นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอความร่วมมือ นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2021-11-26 11:52:36

ขอความร่วมมือ นักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*** โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe2Z.../viewform

ตอบแบบสำรวจได้ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2564

แบบสำรวจนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมความพร้อมของการให้บริการนักศึกษาต่อไป

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73