หน้าหลัก > กิจกรรม > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

admin cpg
4 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73