หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปี 65
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปี 65

admin cpg
4 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
https://admission.ssru.ac.th/isqy01


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์ 357 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน
คณะวิทยาการจัดการ 544 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160 คน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 676 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 341 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 20 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 60 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 313 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 153 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 32 คน

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,601 คน

สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ
0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773-904, 034-773-905
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://admission.ssru.ac.th/isqy03

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73