ผลการค้นหา : ตารางเรียน

ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล สอนระบบออนไลน์ วิชา ระเบียบวิธีวิจัยเบี้ยงต้นด้านรัฐประศาสนศาสตร์..สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ..
เช้าวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล สอนระบบออนไลน์ วิชา ระเบียบวิธีวิจัยเบี้ย ...
2021-08-20 12:06:04
วิทยากรอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ปี 2564 รูปแบบออนไลน์)
วิทยากรอบรมการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ปี 2 ...
2021-08-20 13:36:37
กรรมการวิพากษ์ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
กรรมการวิพากษ์ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 &ld ...
2021-08-20 13:44:39
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย กับการตีพิมพ์บทความใน SCOPUS Q3
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย กับการตีพิมพ์บทความใน SCOPUS Q3---------------------------- ...
2021-08-20 14:17:42
รายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.ดร.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นวิทยากรบรรยาย
รายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.ดร.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นวิทย ...
2021-08-20 14:27:59
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564---------------------- ...
2021-08-18 12:25:14
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี บรรยายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
บรรยายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร หัวข้อการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ   &n ...
2021-08-18 12:23:37