หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 และ รุ่น 10 ในรายวิชา MPS5401 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
บรรยากาศการเรียนของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 และ รุ่น 10 ในรายวิชา MPS5401 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

admin cpg
2021-04-19 21:52:49

บรรยากาศการเรียนในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 และ รุ่น 10

ในรายวิชา MPS5401 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ผู้สอน ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

และแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์: 02-160-1557, 096-8825265